Dz.U./S S95 | 19/05/2016 | 71276-2016-PL
Polska-Olsztyn: Usługi reklamowe i marketingowe
2016/S 095-171276

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn POLSKA

Osoba do kontaktów: Justyna Szostek

Tel.: +48 895353565 | E-mail: dyrektor@wmrot.org | Faks: +48 895353565

Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wmrot.org

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: regionalna organizacja turystyczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: jednym z głównych celów stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa

warmińsko-mazurskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie.

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia

usług

Usługi

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko- Mazurskiego” (w dalszej części opisu określanego jako „Województwo”) poprzez następujące działania promocyjne:

Działania promocyjne – część 1.

Działania promocyjne na terenie portu lotniczego, znajdującego się na terenie objętym promocją (lotniska użytku publicznego), przystosowanego do obsługi wszystkich segmentów lotniczych (tj: General Aviaton, Połączenia Regularne, Połączenia Czarterowe), obsługującego regularne połączenia bezpośrednie (regularne połączenia bezpośrednie to połączenia realizowane co najmniej 2 razy w tygodniu przez okres co najmniej 18 tygodni bez przerwy).

1.1. Promocja z wykorzystaniem powierzchni reklamowych, wielkoformatowych na terenie portu lotniczego

1.1.1. Wyświetlanie filmu reklamowego na wyświetlaczu wielkoformatowym o wielkości min. 12m2 (przygotowanego przez Wykonawcę, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego) o długości max. 1 minuty co najmniej 2 razy na godzinę.

1.1.2. Umieszczenie reklamy Województwa, na nośnikach niepodświetlanych typu billboard, w ramach wymiarów dostępnych w danej lokalizacji, jednak nie mniejszych niż 2,5 m2: minimum jeden nośnik w hali odlotów oraz minimum dwa nośniki w hali ogólnodostępnej. (Reklamy zostaną przygotowane przez Wykonawcę, po uprzedniej akceptacji treści reklamy przez Zamawiającego).

1.2. Ekspozycja nośników reklamowych własnych Województwa w poczekalniach klasy biznes oraz w hali ogólnodostępnej w terminalu pasażerskim (2 stojaki z wydawnictwem, 2 roll – up’y).

1.3. Promocja poprzez akcje dedykowane:

1.3.1. Umieszczenie zakładki internetowej, opisującej Warmię i Mazury, na stronie internetowej Wykonawcy;

1.3.2. Wysłanie przygotowanej przez Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego reklamy Województwa w formie mailingu – do co najmniej 300 użytkowników korporacyjnych (posiadających status np. w formie corporate card) przewoźników obsługujących regularne połączenia bezpośrednie (regularne połączenia bezpośrednie to połączenia realizowane co najmniej 2 razy w tygodniu przez okres co najmniej 18 tygodni bez przerwy).

1.3.3. Wysłanie informacji promocyjnej, dotyczącej możliwości lotów do Województwa w formie mailingu do co najmniej 100 000 użytkowników kart lojalnościowych typu „frequenty flyer”, zrzeszonych w globalnym sojuszu lotniczym przez przewoźników obsługujących regularne połączenia bezpośrednie na terenie Województwa. W ramach części 1. Wykonawca opracuje kampanie z uwzględnieniem projektów graficznych przygotowanych również przez Zamawiającego. Kampania promocyjna Województwa na terenie portu lotniczego będzie trwała 20 tygodni i rozpocznie się w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Działania promocyjne – część 2.

Działania promocyjne w centrum miasta zamieszkanego przez co najmniej 100 000 mieszkańców.

2.1. Wyświetlanie filmu reklamowego na wyświetlaczu wielkoformatowym o wielkości min. 15 m2 w centrum

miasta (przygotowanego przez Wykonawcę, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego) o długości max. 1 minuty – co najmniej 2 razy na godzinę przez okres 16 tygodni. Kampania promocyjna Województwa w centrum miasta (powyżej 100 000 mieszkańców) będzie trwała 16 tygodni i rozpocznie się w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Działania promocyjne – część 3.

Działania promocyjne na pokładach statków powietrznych, obsługujących bezpośrednią komunikację lotniczą– z portu i do portu lotniczego na terenie Województwa przez przewoźników docierających do rynku polskiego oraz rynków europejskich ze szczególnym naciskiem na rynek brytyjski oraz niemiecki.

3.1. Zamieszczenie reklamy Województwa na stronie internetowej przewoźników (min. jednego) Reklama Województwa będzie zamieszczana na głównej stronie internetowej przewoźników (min. jednego).

3.2. Zamieszczenie reklamy Województwa w magazynie pokładowym przewoźników (min jednego); Reklama Województwa będzie zamieszczona w magazynie pokładowym przewoźników dystrybuowanym bezpłatnie w wersji papierowej na pokładach samolotów (oraz w elektronicznej wersji magazynu, jeżeli takowa istnieje). „Magazyn pokładowy” oznacza kolorowe czasopismo pokładowe Przewoźnika, ukazujące się co najmniej raz na dwa miesiące, w nakładzie nie mniejszym niż 5 000 egzemplarzy i dającym potencjał dotarcia do co najmniej 20 000 odbiorców każdej edycji. Reklama Województwa zostanie zamieszczona w co najmniej 4 numerach magazynu pokładowego, w formie całostronicowej reklamy. Treść i szata graficzna do reklamy zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

3.3. Zamieszczenie reklamy Województwa na elektronicznej karcie pokładowej oraz na potwierdzeniu zakupu biletu lotniczego Reklama Województwa zostanie zamieszczona na elektronicznej karcie pokładowej na trasie do Województwa w formie banera reklamowego o wielkości nie mniejszej niż 5 cm 2 . Reklama Województwa zostanie zamieszczona na potwierdzeniu zakupu biletu lotniczego w formie banera reklamowego o wielkości nie mniejszej niż 300 x 50 pikseli i wadze nie mniejszej niż 25 kB, po kliknięciu którego użytkownik będzie przekierowany na stronę internetową (wskazaną przez Zamawiającego), promującą walory gospodarcze lub turystyczne Województwa.

3.4. Wykorzystanie innych elektronicznych form komunikacji marketingowej.

Wykonawca zamieści na oficjalnych profilach na portalach społecznościowych przewoźników (Facebook,Twitter, Instagram) posty sponsorowane o zasięgu dotarcia przynajmniej 1 000 osób, zawierających reklamę Województwa o treści i w formie ustalonej przez Zamawiającego.

3.5. Zapewnienie 5 puli biletów lotniczych przez Wykonawcę dla dziennikarzy, touroperatorów odbywających wizyty studyjne w Województwie. W każdej wizycie będzie uczestniczyło maksymalnie 5 dziennikarzy. Kampania promocyjna Województwa u przewoźników będzie trwała 20 tygodni i rozpocznie się w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79340000, 79341500, 79342200

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 4 800 000 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  1. Cena ofertowa. Waga 55
  2. Koncepcja prowadzenia kampanii. Waga 45

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

1/WMROT/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2016/S 053-089158

z dnia 16.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1/WMROT/16

Nazwa: Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

17.5.2016

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.

Szymany 150, 12-100 Szczytno, POLSKA
E-mail: info@mazuryairport.pl, Tel.: +48 895443434, Faks: +48 895443434
Adres internetowy: www.mazuryairport.pl

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 4 599 932,25 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 4 800 000 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak

Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom a także innym podmiotom,którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia i Specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.5.2016

Kategorie: Ogłoszenia

Jakub Bronisław Broch

Pasjonat nowinek elektronicznych, społecznik, autor i administrator serwisu internetowego W-M ROT. Inicjator serwisów internetowych www.mazury.travel, it.braniewo.pl, it.gokgietrzwald.pl oraz www.aktywnynawodzie.pl

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.