Ogłoszenia


Dz.U./S S95 | 19/05/2016 | 71276-2016-PL Polska-Olsztyn: Usługi reklamowe i marketingowe 2016/S 095-171276 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171276-2016:TEXT:PL:HTML Treść niniejszego ogłoszenia w formacie PDF Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn...

Read More

Zamawiający – Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje że w postępowaniu w procedurze otwartej  pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez WARMIA I MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach Szymany 150 12-200...

Read More

Przedmiot zamówienia: CPV:79340000, 79341500, 79342200 Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamy lotniczej Usługi w zakresie promocji Zamiast: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert tj. do 25.4.2016 r. godz. 09: 30. Powinno być: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert tj. do 29.4.2016...

Read More

Przedmiot zamówienia: CPV:79340000, 79341500, 79342200 Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamy lotniczej Usługi w zakresie promocji Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.4.2016 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.4.2016 (10:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.4.2016 (10:00) IV.3.8) Warunki...

Read More

Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ nr 1/WMROT/16 niepowodującą zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający unieważnia treść załącznika nr 9 do SIWZ nr 1/WMROT/19 Ogólne warunki umowy; Zamawiający wprowadza do treści SIWZ załącznik nr 9.1 Ogólne warunki umowy, stanowiący jej integralną część. Zmiany w treści załącznika nr 9.1 w porównaniu z poprzednim (unieważnionym) załącznikiem nr 9 zostały naniesione kolorem...

Read More

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu pt. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W danym przypadku pytanie od Wykonawcy wpłynęło pocztą elektroniczną do...

Read More
Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.