Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kampanii medialnej promującej oferty partnerów projektu w Internecie na terenie Polski”   jako najkorzystniejsza została wybrana oferta z największą ilością punktów (90,00) Wykonawcy:

Nu Media Elżbieta Jażdżewska z siedzibą: 10-502 Olsztyn, ul. Kościuszki 12/2,

z ceną brutto: 55.350,00 zł.

Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.