Lokalna Organizacja Turystyczna (w skrócie LOT) jest organizacją współpracy samorządu szczebla powiatowego lub gminnego i lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji, a w szczególności tworzenia, promocji i rozwoju lokalnych produktów turystycznych, założoną w formie prawno-organizacyjnej – stowarzyszenia.

Do najważniejszych zadań LOT należą:

  • integracja społeczności lokalnej związanej z turystyką,
  • kreowanie produktu turystycznego,
  • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,
  • utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej

Ważne strony:

Do pobrania:

Podstawa prawna działania ROT i LOT w Polsce

ROT i LOT tworzone są na podstawie następujących aktów prawnych i ich zapisów:

Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 1999r. Nr 62, poz.689 z późniejszymi zm.), a w szczególności:
– Art. 4. (5)1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, mogą być tworzone regionalne i lokalne organizacje turystyczne.
2. Do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), z tym że:
1) członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2,
2) nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki,
3) organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przedmiocie określonym w ich statutach.

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zm.), a zwłaszcza zapisów:
– Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
– Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.