Przetarg nieograniczony pn. „Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo”

W dniu 10 czerwca 2019r. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła przetarg nieograniczony pn. „Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo”. Znak postępowania – 1/WMROT/16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 555258-N-2019 Termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. Czytaj więcej…

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w procedurze pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Dz.U./S S95 | 19/05/2016 | 71276-2016-PL Polska-Olsztyn: Usługi reklamowe i marketingowe 2016/S 095-171276 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171276-2016:TEXT:PL:HTML Treść niniejszego ogłoszenia w formacie PDF Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn POLSKA Osoba do kontaktów: Czytaj więcej…

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w procedurze pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Zamawiający – Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje że w postępowaniu w procedurze otwartej  pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez WARMIA I MAZURY Czytaj więcej…

Zmiana terminu wnoszenia wadium – Przetarg nieograniczony pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Przedmiot zamówienia: CPV:79340000, 79341500, 79342200 Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamy lotniczej Usługi w zakresie promocji Zamiast: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert tj. do 25.4.2016 r. godz. 09: 30. Powinno być: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Termin wniesienia wadium Czytaj więcej…

Zmiana terminu składania ofert – Przetarg nieograniczony pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Przedmiot zamówienia: CPV:79340000, 79341500, 79342200 Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamy lotniczej Usługi w zakresie promocji Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.4.2016 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.4.2016 (10:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w Czytaj więcej…

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1/WMROT/16 niepowodująca zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ nr 1/WMROT/16 niepowodującą zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający unieważnia treść załącznika nr 9 do SIWZ nr 1/WMROT/19 Ogólne warunki umowy; Zamawiający wprowadza do treści SIWZ załącznik nr 9.1 Ogólne warunki umowy, stanowiący jej integralną część. Zmiany w treści załącznika nr 9.1 w porównaniu Czytaj więcej…

Informacja #2 o pytaniach do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr 1/WMROT/16

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu pt. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W danym Czytaj więcej…

Informacja o pytaniach do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr 1/WMROT/16 i odpowiedzi Zamawiającego

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu pt. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Czytaj więcej…

Przetarg nieograniczony pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

W dniu 16 marca 2016r. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła przetarg nieograniczony pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Znak postępowania – 1/WMROT/16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz. U./S S53 89158-2016-PL z dnia 16.03.2016r. Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2016 o godz. 10:00. Czytaj więcej…

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.