Przetarg nieograniczony „Kampania medialna w ogólnopolskiej telewizji”

W dniu 07 sierpnia 2020r. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła przetarg nieograniczony pn. „Kampania medialna   w ogólnopolskiej telewizji” Znak postępowania – 2/WMROT/20. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 572167-N-2020 Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2020r. o godz. 10:00. Dokumenty przetargowe do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/WMROT/20/pu – uzupełnienie

Zamawiający – w związku z pytaniem potencjalnego wykonawcy w Zapytaniu Ofertowym nr 2/WMROT/20/pu – dopuszcza wysłanie oferty kurierem, dokumenty mogą być w formie skanów lub podpisanych podpisem elektronicznym. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie wymagał pisemnej oferty z podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Czytaj więcej…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WMROT/20/pu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WMROT/20/pu dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8  niepodlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. na: „Realizacja i emisja 20-minutowego filmu o atrakcjach Warmii i Mazur” Dokumenty do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym nr 1/WMROT/20

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja Czytaj więcej…

Informacja o pytaniach do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr 1/WMROT/20 i odpowiedzi Zamawiającego

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że otrzymała od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu p. „Organizacja i Czytaj więcej…

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.